Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit een groep leerlingen uit verschillende klassen die onder begeleiding regelmatig samenkomen.

De leerlingenraad zorgt ervoor dat leerlingen zich thuis voelen op de school. Ze bespreken vragen en wensen van leerlingen in de leerlingenraad en overleggen hierover met de directie.

Regelmatig worden er ook activiteiten op poten gezet, zoals

 • een sponsortocht voor het goede doel
 • sinterklaasviering
 • verwennen van zesdejaars tijdens de 100-dagenviering

Ouderraad

Onze bestaansreden is te zorgen voor een goede  en constructieve samenwerking en een open communicatie tussen ouders en school. We willen samen bouwen aan een betere en aangenamere schoolomgeving, waarin uw en onze kinderen zich goed voelen en zich kunnen ontwikkelen. Dit  door de werking van de school te ondersteunen en alle ouders zo nauw mogelijk bij het schoolleven te betrekken.  Samen met directie, leerkrachten en leerlingen bouwen we zo aan een (nog) betere school!

De ouderraad vergadert ongeveer 4 maal per jaar samen met de directie van de school over het leren en leven in en rond de school. Nieuws wordt uitgewisseld en vragen van ouders worden beantwoord. Activiteiten (vb. restaurantdag en opendeurdag) worden voorbereid en nadien ook geëvalueerd.

De ouderraad heeft ook een afvaardiging in de schoolraad.

Wil je ons team versterken of een helpende hand bieden bij één van de activiteiten, stuur dan gerust een mail aan oudervereniging@sintlambertus.be.

Schoolraad

Het participatiedecreet voorziet sinds 1 april 2005 in de verplichte oprichting van de schoolraad.  Deze raad wordt om de vier jaar opnieuw samengesteld.

Samenstelling

De schoolraad bestaat uit de vertegenwoordigers van  de volgende vier geledingen:

 • de ouders
 • het personeel
 • de leerlingen
 • de lokale gemeenschap

Het schoolbestuur vaardigt de directeur af die de vergaderingen steeds bijwoont met raadgevende stem.

De schoolraad komt op geregelde tijdstippen samen o.l.v. de voorzitter die wordt aangeduid door de schoolraad.  De voorzitter kan gekozen worden uit de leden van de schoolraad of kan extern zijn.  De concrete werking van de schoolraad wordt geregeld in het huishoudelijk reglement.

Bevoegdheden

Rechten en plichten op het gebied van informatie en communicatie
De leden van de schoolraad hebben in functie van de uitoefening van hun bevoegdheden een informatierecht.  Dat betekent dat zij ten behoeve van de schoolraad informatie kunnen opvragen bij de directeur of het schoolbestuur.

De schoolraad heeft ten behoeve van al het personeel, de leerlingen en ouders een communicatie- en informatieplicht over zijn activiteiten en standpunten en over de wijze waarop hij zijn bevoegdheden uitoefent.  Hoe die communicatie- en informatieplicht wordt ingevuld, werkt men uit in het huishoudelijk reglement.

Verplichte overlegbevoegdheid
Het schoolbestuur overlegt met de schoolraad over ieder ontwerp van beslissing dat betrekking heeft op:

 • de bepaling van het profiel van de directeur.  Dit gebeurt op basis van de functiebeschrijving van de directeur
 • het studieaanbod
 • het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere schoolbesturen en met externe instanties
 • de opstapplaatsen en de busbegeleiding in het kader van het door het schoolbestuur aangeboden vervoer
 • de vaststelling van het nascholingsbeleid
 • het beleid met betrekking tot experimenten en projecten
 • het opstellen of wijzigen van het schoolreglement
 • het opstellen of wijzigen van het beleidsplan of het beleidscontract dat de samenwerking regelt tussen de school en het centrum voor leerlingenbegeleiding
 • de infrastructuurwerken die niet onder het toepassingsgebied vallen van artikel 26,§1, 1°, a) en c), van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten
 • de vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden, uren, uren-leraar en punten
 • het welzijns-, veiligheids- en gezondheidsbeleid van de school ten aanzien van de leerlingen, met inbegrip van het in eigen beheer of door derden verstrekken van gezonde en evenwichtige schoolmaaltijden
 • het beleid met betrekking tot interne kwaliteitszorg, met inbegrip van de bespreking van de resultaten van een schooldoorlichting
 • het gelijke-onderwijskansenbeleid.

Facultatieve adviesbevoegdheid
De schoolraad kan aan het schoolbestuur uit eigen beweging een schriftelijk advies uitbrengen over alle aangelegenheden waarover overleg moet plaatsvinden.  Het behoort niet tot de bevoegdheid van de schoolraad om individuele dossiers of gevallen te bespreken.