Schoolraad

Het participatiedecreet voorziet sinds 1 april 2005 in de verplichte oprichting van de schoolraad.  Deze raad wordt om de vier jaar opnieuw samengesteld.  De huidige mandaten die op 1 april 2013 in werking traden, lopen af op 31 maart 2017.

Samenstelling

De schoolraad bestaat uit de vertegenwoordigers van  de volgende vier geledingen:

 • de ouders
 • het personeel
 • de leerlingen
 • de lokale gemeenschap

Het schoolbestuur vaardigt de directeur af die de vergaderingen steeds bijwoont met raadgevende stem.

De schoolraad komt op geregelde tijdstippen samen o.l.v. de voorzitter die wordt aangeduid door de schoolraad.  De voorzitter kan gekozen worden uit de leden van de schoolraad of kan extern zijn.  De concrete werking van de schoolraad wordt geregeld in het huishoudelijk reglement.

Bevoegdheden

Rechten en plichten op het gebied van informatie en communicatie
De leden van de schoolraad hebben in functie van de uitoefening van hun bevoegdheden een informatierecht.  Dat betekent dat zij ten behoeve van de schoolraad informatie kunnen opvragen bij de directeur of het schoolbestuur.

De schoolraad heeft ten behoeve van al het personeel, de leerlingen en ouders een communicatie- en informatieplicht over zijn activiteiten en standpunten en over de wijze waarop hij zijn bevoegdheden uitoefent.  Hoe die communicatie- en informatieplicht wordt ingevuld, werkt men uit in het huishoudelijk reglement.

Verplichte overlegbevoegdheid
Het schoolbestuur overlegt met de schoolraad over ieder ontwerp van beslissing dat betrekking heeft op:

 • de bepaling van het profiel van de directeur.  Dit gebeurt op basis van de functiebeschrijving van de directeur
 • het studieaanbod
 • het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere schoolbesturen en met externe instanties
 • de opstapplaatsen en de busbegeleiding in het kader van het door het schoolbestuur aangeboden vervoer
 • de vaststelling van het nascholingsbeleid
 • het beleid met betrekking tot experimenten en projecten
 • het opstellen of wijzigen van het schoolreglement
 • het opstellen of wijzigen van het beleidsplan of het beleidscontract dat de samenwerking regelt tussen de school en het centrum voor leerlingenbegeleiding
 • de infrastructuurwerken die niet onder het toepassingsgebied vallen van artikel 26,§1, 1°, a) en c), van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten
 • de vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden, uren, uren-leraar en punten
 • het welzijns-, veiligheids- en gezondheidsbeleid van de school ten aanzien van de leerlingen, met inbegrip van het in eigen beheer of door derden verstrekken van gezonde en evenwichtige schoolmaaltijden
 • het beleid met betrekking tot interne kwaliteitszorg, met inbegrip van de bespreking van de resultaten van een schooldoorlichting
 • het gelijke-onderwijskansenbeleid.

Facultatieve adviesbevoegdheid
De schoolraad kan aan het schoolbestuur uit eigen beweging een schriftelijk advies uitbrengen over alle aangelegenheden waarover overleg moet plaatsvinden.  Het behoort niet tot de bevoegdheid van de schoolraad om individuele dossiers of gevallen te bespreken.

Ouderraad

Doelstellingen / wie zijn wij?

Onze bestaansreden is te zorgen voor een goede  en constructieve samenwerking en een open communicatie tussen ouders en school. We willen samen bouwen aan een betere en aangenamere schoolomgeving, waarin uw en onze kinderen zich goed voelen en zich kunnen ontwikkelen. Dit  door de werking van de school te ondersteunen en alle ouders zo nauw mogelijk bij het schoolleven te betrekken.  Samen met directie, leerkrachten en leerlingen bouwen we zo aan een (nog) betere school!

We steken ook een helpende hand toe bij activiteiten opgezet door de school en organiseren samen met de andere scholen uit de scholengemeenschap Ter Nethe infoavonden en spreekbeurten voor de ouders.

Wij zijn nog steeds op zoek naar gemotiveerde ouders die zich in de ouderraad actief mee willen inzetten. Een mix van “nieuwe leden” en “ervaring” is immers fundamenteel voor een optimale werking. Bovendien streven we graag naar een zo goed mogelijke vertegenwoordiging van verschillende leerjaren en studierichtingen.

Heeft u vragen of ideeën, stuur ze ons door. Heeft u interesse om de ploeg enthousiaste ouders te versterken en aan de vergaderingen deel te nemen, neem dan gerust contact op met één van de kernleden.

Heeft u te weinig tijd om elke vergadering bij te wonen, dan kan u zich steeds opgeven als “losse medewerker”, zodat we in geval van nood op u een beroep kunnen doen. Het gaat dan voornamelijk om praktische hulp bij één van onze activiteiten.

Ook al wenst u zelf niet actief te zijn in de ouderraad, uw lidmaatschap is voor ons een belangrijk en erg gewaardeerd signaal. Door lid te worden geeft u immers aan dat u de participatie van ouders op school belangrijk en zinvol vindt. Uw lidmaatschap is niet alleen een financiële steun maar ook een stimulans voor allen die zich inzetten in de ouderraad.

Wat doet de ouderraad?

De ouderraad vergadert ongeveer 4 maal per jaar samen met de directie van de school over het leren en leven in en rond de school. Nieuws wordt uitgewisseld en vragen van ouders worden beantwoord. Activiteiten worden voorbereid en nadien ook geëvalueerd.

Onze vergaderingen verlopen themagericht en in een ongedwongen sfeer van wederzijds respect.

De ouderraad heeft ook een afvaardiging in de schoolraad.

De schoolraad is een wettelijk adviesorgaan en is samengesteld uit vertegenwoordigers van de leerlingen, de ouders, het personeel en de lokale gemeenschap. De directie woont de vergaderingen van de schoolraad bij met raadgevende stem. De inrichtende macht is niet vertegenwoordigd in de schoolraad. Voor een aantal materies is er wel een overleg tussen schoolraad en inrichtende macht.

De schoolraad heeft een algemeen informatierecht betreffende alle aspecten van het schoolgebeuren. Voor een aantal materies heeft de raad een adviesbevoegdheid. Maar het blijft de uiteindelijke verantwoordelijkheid van de inrichtende macht om een beslissing te nemen.

In onze school vergadert de schoolraad normaliter vier keer per schooljaar.

De werking van de schoolraad is geregeld bij decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad. Dit decreet is te raadplegen via de website Edulex

Kernleden:

Karin Van den Wijngaert – ouderraad@sintlambertus.be

Hilde Cornelis – Hcornelis@telenet.be

Ouderraad lidmaatschap:

De SL-ouderraad is lid van het VCOV, de Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen.
Het VCOV vertegenwoordigt de ouders in de verschillende onderwijs- en overheidsinstanties.
Als VCOV-lid heeft u bovendien toegang tot alle informatie van het VCOV en mag u gebruik maken van hun diensten zoals bv. gratis deelname aan alle VCOV-activiteiten : oudercafés, slotavonden en andere boeiende infoavonden, dit voor alle aangesloten ouders. (voor meer info zie www.vcov.be)

Hoe lid worden?

Indien u lid wenst te worden van de ouderraad of verdere informatie wenst, vul dan onderstaand formulier in.

Naam (verplicht)

Email (verplicht)

Telefoon

Bedrijf

Functie

Adres

Postcode

Plaats

Ik wens lid te wordenIk wil graag bijkomende informatie

Onderwerp

Uw bericht

Leerlingenraad